Hoppa till huvudinnehållet

Två beredningsformer – två indikationer

Berinert

Berinert® finns idag tillgängligt för både intravenös och subkutan administrering samt för akut och preventiv behandling. Intravenös behandling kan användas såväl under ett akut anfall som för att förebygga risken för anfall inför olika ingrepp, medan den subkutana behandlingen är avsedd för prevention av återkommande anfall.1,2

  • Berinert® IV 500 IE/1500 IE är indicerat för behandling av akuta anfall och prevention av anfall före ingrepp hos barn och vuxna med hereditärt angioödem (HAE) typ I och II. Behandlingen ges som intravenös injektion. Behandling med Berinert® IV 500 IE/1500 IE subventioneras endast för akut behandling av svåra anfall av hereditärt angioödem.1
  • Berinert® SC 2000 IE för subkutan injektion är avsett för prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos ungdomar och vuxna patienter med brist på C1-esterashämmare. Behandlingen är inte subventionerad.2

Behandling med C1-esterashämmare är rekommenderad som första linjens behandling samt som profylax vid HAE i internationella behandlingsriktlinjer.3

 

Effekt
Säkerhetsprofil

Referenser:

1. Berinert®IV 500 IE/1500 IE Produktresumé 2021-08-23
2. Berinert®SC 2000 IE Produktresumé 2021-08-23
3. Maurer M et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema - the 2017 revision and update. Allergy 2018; doi: 10.111/all.13384 [E-pub ahead of print]


BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 500 IE/1500IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (U), B06AC01. Indikation: Hereditärt angioödem typ I och II (HAE). Behandling av akuta anfall och prevention av anfall före ingrepp 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 500 IE eller 1500 IE, 1 injektionsflaska med 10 ml (500 IE) eller 3 ml (1500 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-11-09. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 2000 IE/3000IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (F), B06AC01. Indikation: Berinert för subkutan injektion är avsett för prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos ungdomar och vuxna patienter med brist på C1 esterashämmare.
Kontraindikationer: Individer som har upplevt livshotande överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, mot C1-esterashämmarpreparat eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 2000 IE eller 3000 IE, 1 injektionsflaska med 4 ml (2000 IE) eller 6 ml (3000 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2022-01-03. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se