Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhetsprofil

Den kliniska erfarenheten av behandling med C1-esterashämmare är idag mer än 40 år1. Säkerheten vid behandling med Berinert® är väl dokumenterad2-4.

Biverkningar i samband med användning av Berinert® IV 500 IE/1500 IE är sällsynta3.

Reaktioner på injektionsstället är den vanligaste biverkningen vid behandling med Berinert® 2000 SC IE.4

 

Två beredningsformer – två indikationer
Effekt

Referenser:

1. Villavicencio MF, Craig T. A focus on the use of subcutaneous C1-inhibitor for treatment of hereditary angioedema. Expert Rev Clin Immunol. 2020 Apr 6:1–5. Bork K.
Immunotherapy 2014;6(5):533–51.
2. Periodic safety update report (PSUR) Berinert.
3. Berinert® IV 500 IE/1500 IE Produktresumé 2021-08-23
4. Berinert® SC 2000 IE Produktresumé 2021-08-23


 

 

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 500 IE/1500IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (U), B06AC01. Indikation: Hereditärt angioödem typ I och II (HAE). Behandling av akuta anfall och prevention av anfall före ingrepp 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 500 IE eller 1500 IE, 1 injektionsflaska med 10 ml (500 IE) eller 3 ml (1500 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-08-23. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se

BERINERT® (C1-esterashämmare, human) 2000 IE/3000IE, pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, (F), B06AC01. Indikation: Berinert för subkutan injektion är avsett för prevention av återkommande anfall av hereditärt angioödem (HAE) hos ungdomar och vuxna patienter med brist på C1 esterashämmare.
Kontraindikationer: Individer som har upplevt livshotande överkänslighetsreaktioner, inklusive anafylaxi, mot C1-esterashämmarpreparat eller mot något hjälpämne.
Förpackningar: 1 injektionsflaska med pulver 2000 IE eller 3000 IE, 1 injektionsflaska med 4 ml (2000 IE) eller 6 ml (3000 IE) spädningsvätska samt injektionstillbehör.
Förvaring: Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
Datum för översyn av produktresumén: 2021-08-23. För fullständig produktinformation, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se