Hoppa till huvudinnehållet

Användarvillkor

LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR SOM GÄLLER FÖR ALLA SOM BESÖKER WEBBPLATSEN.

www.cslbehring.se (”webbplatsen”) är en webbplats som drivs av CSL Behring AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 556530-1974 och huvudkontor på Berga Backe 2, 182 17 Danderyd (”CSL Behring”). Genom att använda denna webbplats godkänner du villkoren i den senaste versionen av dessa användarvillkor. Vänligen läs vår integritetspolicy för att förstå hur dina personuppgifter kan användas och lämnas ut av CSL Behring. Om inte annat anges i övriga ansvarsfriskrivningar, policyer, användarvillkor eller andra meddelanden på denna webbplats utgör dessa användarvillkor och integritetspolicyn det fullständiga avtalet mellan dig och CSL Behring med avseende på din användning av denna webbplats. Du kan dock omfattas av ytterligare villkor när du använder särskilda tjänster eller material på vissa delar av denna webbplats, eller om du följer en länk från denna webbplats till andra webbplatser (och du bör läsa igenom och överväga dessa webbplatsers användarvillkor och integritetspolicyer separat och åtskilt från CSL Behrings användarvillkor och integritetspolicy).
CSL Behring förbehåller sig rätten att göra tillägg i, ta bort eller ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Din användning av denna webbplats utgör ditt samtycke till denna rättighet. Längst ned i dessa användarvillkor anges det datum då de senast uppdaterades.


Information om webbplatsen

Denna webbplats innehåller information om CSL Behring, dess globala dotterbolag och relaterad branschinformation. För att underlätta användandet av denna webbplats tillhandahåller vi skräddarsydd information som är beroende av syftet med ditt besök, oavsett om du är patient, hälso- och sjukvårdspersonal, investerare eller blivande medarbetare.
OBSERVERA ATT INGEN INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR AVSEDD, OCH SKA HELLER INTE UPPFATTAS, SOM MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER INSTRUKTIONER GÄLLANDE KORREKT ANVÄNDNING AV CSL BEHRINGS PRODUKTER.
CSL Behring tillhandahåller information på denna webbplats endast för allmänna utbildnings- och informationssyften. Denna information är inte avsedd att ersätta rådgivning, behandling eller rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal. Det är viktigt att följa råden från din läkare och annan vårdpersonal gällande dina individuella vårdbehov. Rådgör med din läkare eller annan vårdpersonal innan du använder någon läkemedelsprodukt som diskuteras på denna webbplats. CSL Behring erbjuder inte medicinsk rådgivning eller tjänster.

Omfattning
Webbplatsbesökare får ladda ned enstaka exemplar av denna webbplats för icke-kommersiella informationsändamål eller om tvingande lag så medger, men inget innehåll på denna webbplats får kopieras, laddas ned eller lagras i något annat syfte. Innehållet får heller inte spridas till någon part eller för något ändamål utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från CSL Behring. CSL Behring behåller rätten att när som helst, utan förvarning och med eller utan orsak, begränsa eller avsluta en besökares användning av eller tillgång till denna webbplats.

Tillförlitlighet
CSL Behring strävar efter att hålla denna webbplats uppdaterad och kan ändra innehållet när som helst. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls dock i ”befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”. CSL Behring gör inga utfästelser eller lämnar några garantier avseende denna webbplats och dess innehåll om riktighet, fullständighet eller tillförlitlighet, eller att användningen av denna webbplats kommer att vara felfri. Användare är ansvariga för verifiering av all information innan de agerar utifrån sådan information, och användning av denna webbplats sker på användarens egen risk. Användare är också ansvariga för att vidta alla försiktighetsåtgärder som krävs för att säkerställa att allt innehåll på webbplatsen är fritt från virus. CSL Behring tar inte ansvar för någon förlust eller skada orsakad av ett överbelastningsangrepp eller andra tekniskt skadliga material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, data eller annat material som du äger på grund av din användning av webbplatsen eller på grund av att du laddat ned material som publicerats på webbplatsen, eller på någon webbplats som är kopplad till den.

Ansvarsbegränsning
I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utesluter CSL Behring, andra företag i CSL Behring-koncernen och tredje parter som är anslutna till oss härmed uttryckligen:
Alla slags villkor eller garantier som annars kan vara underförstådda enligt lag.
Ansvar för eventuella direkta, indirekta eller följdskador som åsamkas en användare i samband med webbplatsen eller i samband med användning, oförmåga att använda, eller som blir en följd av användningen av webbplatsen, alla webbplatser länkade till den och material som publiceras på den, inklusive men utan begränsning allt ansvar för
förlust av inkomst eller intäkt
förlust av affärsverksamhet
förlust av vinst eller kontrakt
förlust av förväntade besparingar
förlust av data
förlust av goodwill
bortkastad administration eller kontorstid
och för alla andra förluster eller skador av något slag, oavsett orsak och om de orsakats av vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt, även om de skulle kunnat förutsetts. Dock ska detta villkor inte förhindra anspråk gällande förlust av eller skada på din egendom eller någon annan ekonomisk direktförlust som inte utesluts enligt ovanstående kategorier.
Detta påverkar inte CSL Behrings ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vår försumlighet, eller CSL Behrings ansvar för vilseledande eller missvisande information om en grundläggande fråga, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Länkar till andra webbplatser
För att underlätta för våra besökare tillhandahåller CSL Behring länkar till andra webbplatser. Dock leder vissa länkar på denna webbplats till resurser på servrar som drivs av tredje parter över vilka CSL Behring inte har någon kontroll. CSL Behring ansvarar inte för tredjepartsinnehåll eller för konsekvenserna av våra besökares användning av detta. Följaktligen sker åtkomst till och användning av sådana webbplatser på besökarnas egen risk. Förekomsten av sådana länkar ska inte tolkas som att CSL Behring godkänner materialet på någon annan webbplats. CSL Behring avsäger sig uttryckligen allt ansvar när det gäller tillgång till sådana webbplatser.

Skadeslöshet
Besökare som bryter mot något av villkoren i dessa användarvillkor eller på annat sätt missbrukar denna webbplats ska gottgöra och hålla CSL Behring (inklusive dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och licenstagare) skadeslösa när det gäller allt ansvar som uppkommer i samband med sådant brott och/eller missbruk, inklusive men inte begränsat till utgifter, kostnader och advokatarvoden.

Råd eller utlåtanden från experter
Som en användbar resurs för våra besökare kan denna webbplats innehålla expertutlåtanden. Information på denna webbplats som identifieras som expertutlåtanden, eller som länkas till via en hyperlänk, utgör dessa experters åsikter, som inte nödvändigtvis är desamma som CSL Behrings. Sådana experter är inte anställda hos CSL Behring och erhåller ingen ersättning från CSL Behring för användning av deras åsikter. CSL Behring stöder inte, och är inte ansvarig för, riktigheten eller fullständigheten hos någon information eller åsikter som anges i sådant material. Observera att expertråd endast återspeglar expertens personliga uppfattning och inte i något fall ska de betraktas som CSL Behrings åsikter eller ansvar.

Landspecifik produktinformation
CSL Behring lämnar information om dess globala och lokala läkemedelsföretag som kanske inte är relevant för alla besökare runt om i världen. Varumärken som används för vissa produkter kan till exempel skilja sig från land till land. I vissa länder kan dessutom tillsynsmyndigheterna godkänna produkter för försäljning med olika indikationer, doseringar och restriktioner. Om CSL Behrings produkter, program och tjänster som nämns på denna webbplats inte är tillgängliga i ditt land, innebär ett sådant omnämnande inte att CSL Behring avser introducera dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Rådgör med din lokala kontakt hos CSL Behring eller din läkare för ytterligare information om tillgången till våra produkter i ditt land. På grund av lagar som är specifika för olika jurisdiktioner kan vi inte ge alla besökare information om våra receptbelagda läkemedel. CSL Behring lämnar ut landspecifik produktinformation i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal och endast om det är tillåtet till allmänheten.

Information som bedöms som icke-konfidentiell
Om inget annat anges i vår integritetspolicy ska all kommunikation från dig till CSL Behring via denna webbplats anses vara icke-konfidentiell och icke-skyddad. Med förbehåll för tillämpliga lagar ska CSL Behring vara fri att använda sådan information, inklusive men inte begränsat till idéer, begrepp, know-how eller tekniker, som ingår i sådan kommunikation för något ändamål, utan kompensation till dig och utan att identifiera källan, och du beviljar CSL Behring den oåterkalleliga rätten att kopiera, modifiera, publicera, framföra, överföra och visa sådan information via alla medier i enlighet med dessa användarvillkor. Du är införstådd med att all kommunikation från dig till CSL Behring uppfyller tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till, att du erhållit nödvändiga medgivanden eller tillstånd från individer innan hälsoinformation eller andra personuppgifter skickas in.

Immateriella rättigheter
Observera att det är CSL Behrings policy att hävda sina immateriella rättigheter i största utsträckning som medges i tillämpliga lagar, inklusive straffrättsliga påföljder. CSL Behring är ägare eller licensinnehavare till alla immateriella rättigheter på webbplatsen och det material som publiceras på den. Sådana immateriella rättigheter skyddas av varumärkeslagar, upphovsrättslagar och fördrag runtom i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls. De varumärken som visas på webbplatsen ägs eller licensieras av CSL Behring.
Ingenting på denna webbplats bör tolkas som beviljande, underförstått eller på annat sätt, av någon licens eller rätt till webbplatsens immateriella rättigheter eller något material eller varumärken som visas på den.
Om inte tvingande lag föreskriver något annat kräver dessutom all reproduktion, vidaresändning, modifiering eller användning av innehållet på denna webbplats för annat än personliga, icke-kommersiella ändamål skriftligt medgivande från CSL Behring.

Pressmeddelanden
Denna webbplats innehåller pressmeddelanden och andra nyheter om CSL Behring som CSL Behring anser vara korrekta det datum då meddelandet skapades och/eller publicerades på denna webbplats. CSL Behring avsäger sig dock alla skyldigheter att uppdatera sådana pressmeddelanden och andra nyheter, och/eller informationen i meddelandena. Under inga omständigheter ska CSL Behring anses lämna ut information om andra företag än CSL Behring. Sådan information om andra företag på denna webbplats innebär inte heller att CSL Behring godkänt riktigheten eller fullständigheten i sådan information.

Besökarnas säkerhetsåtagande
I vissa fall kan besökare på denna webbplats behöva registrera sig eller skaffa ett lösenord innan de får tillgång till vissa delar av webbplatsen eller vissa tjänster som tillhandahålls på webbplatsen. Om så är fallet åligger det besökaren att se till att skydda registreringsinformationen och lösenordet. Besökaren ansvarar för all användning av lösenordet, oavsett om besökaren har godkänt användningen eller inte.

Tillämplig lag och jurisdiktion
Dessa användarvillkor och lösningen av eventuella tvister i samband med dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lagstiftning. Alla tvister mellan CSL Behring och dig i samband med dessa användarvillkor eller denna webbplats ska lösas exklusivt i svensk domstol.

Frågor
Vänligen kontakta den webbansvariga för region Norden på info@cslbehring.se om du har några frågor om det material som finns på webbplatsen.

Tack för att du besöker CSL Behrings webbplats för region Norden.

Senast uppdaterad: april 2019